ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ - CHĂM SÓC TẬN TÌNH
Đường dây nóng: 0966101616
 
 

Báo cáo công việc

Đối với yêu cầu TBYT :            ⇒ Theo dõi tiến độ công việc  

Đối với yêu cầu Hành chính :
    ⇒ Theo dõi tiến độ công việc   

Hướng dẫn sử dụng:
Trong bảng theo dõi công việc.
Các khoa khi có yêu cầu sửa chữa sẽ điền các cột :
         - Danh sách công việc
         - Khoa phòng 
         - Ngày báo (Ngày liên hệ với cán bộ sửa chữa)
         - Cán bộ phụ trách sửa chữa (vd: Mạnh, Nam ,...)
         - Trạng thái (Khi cán bộ phụ trách tiếp nhận sẽ chọn là "Đã tiếp nhận")
         - Tiến độ: - Chưa hoàn thành:   Khoảng thời gian từ khi có yêu cầu 
                           - Hoàn thành:           Khi cán bộ sửa chữa đã hoàn thành công việc 
         - Ghi chú
Cán bộ phụ trách sửa chữa
Sau khi tiếp nhận thông tin công việc từ khoa phòng cán bộ phụ trách sửa chữa điền thông tin các cột
         - Thời gian bắt đầu
         - Thời gian thực hiện (ước tính khoảng thời gian sửa chữa theo ngày vd: thực hiện khoảng 5 ngày điền là 5)
         - Thời gian kết thúc thực tế
         - Ghi chú